Virioplankton distribution in the tropical western Pacific Ocean in the vicinity of a seamount Article - Mars 2020

Yanchu Zhao, Yuan Zhao, Shan Zheng, Li Zhao, Xuegang Li, Wuchang Zhang, Gérald Grégori, Tian Xiao

Yanchu Zhao, Yuan Zhao, Shan Zheng, Li Zhao, Xuegang Li, Wuchang Zhang, Gérald Grégori, Tian Xiao, « Virioplankton distribution in the tropical western Pacific Ocean in the vicinity of a seamount  », MicrobiologyOpen, mars 2020. ISSN 2045-8827

Voir la notice complète sur HAL

Actualités