Eisenstein’s screams : non-indifferent appropriations Eisenstein for the 21st Century Symposium

Intervenant : Ada Ackerman-Millot

Monash University Prato Centre, Italy
Prato
Italy

Actualités